5d In document gestelde vragen / in overzicht.

Cijfer correspondeert met onderdeel / hoofdstuk (niet bij ieder hoofdstuk zijn er vragen.

2  /  1   Als Bleeker het plantgoed benoemd als inferieur en “ouwe troep”moet hij dit dan bewijzen, of moet Groot bewijzen dat dit niet zo is.?

2  / 2   Zoals Groot de gegevens (onderbouwd) aangeeft, kunt u uit enig iets opmaken dat daar zaken mee mis zaten, en of het plantgoed voldeed aan de normale criteria van goede kwaliteit?.

3  /  1   Groot heeft onderbouwd aangegeven dat er door een combinatie van zaken een groeistilstand heeft voorgedaan. Kunt u die onderbouwing en bewijsvoering volgen en steunen?

3  /  2   Er was een halve oogst. Dat behoeft niet te worden bewezen. Die had uiteraard een oorzaak gehad.  Een slechte oogst komt door te weinig groei of een groeistilstand, wat altijd een oorzaak heeft.  Acht u voldoende aannemelijk c.q. bewezen dat de groeistilstand, veroorzaakt door de combinatie van veel te weinig stikstof, niet beregenen terwijl wel nodig, en schade aan wortels door grondaaltjes, dit hebben veroorzaakt?.

Indien u de onderbouwing van Groot steunt zijn de navolgende vragen niet van belang.

3  /  3   U kent de bestrijding van Bleeker, acht u die steekhoudend en zo ja, op basis van welke motivering?.

3  /  4   Bleeker sjoemelt met data en feiten. Hij stelt dat hij adequaat handelde om een klein euvel te verhelpen. (zonder verdere motivering en bewijs). Is dit ook uw indruk, was het een klein euvel, stelt hij zaken conform de aangetoonde feiten, en is twee weken later handelen als iedere dag telt adequaat (hij had immers in twee dagen kunnen handelen in plaats van twee weken).

4  /  1   Acht u het contract van Groot deugdelijk en bruikbaar / of beter of slechter dan dat van Bader?.

4  /  2   Heeft Bader recht en reden om contractpartijen te beïnvloeden of condities op te dringen aan enige partij, die een partij zelf ongewenst acht of niet aan de orde zijnde?.

5  /  1    Op basis van de verslagen en uitleg van Groot;  Is u van mening dat een IVB zoals Bader, zelf condities kan stellen tussen partijen en adviezen geven over juridische aangelegenheden op partijdige basis?.

5  /  2    Beoordeeld u de houding van Bleeker als redelijk, billijk, constructief, of juist tegengesteld.

8   /  1   Heeft koken invloed op de groei van leliebollen.

8  /   2   Is dat zo in alle gevallen of zijn daar uitzonderingen op.

8  /   3   Stelt de BKD koken verplicht?.

8  /   4    Kan een tussenpersoon koken verplicht stellen?

8  /   5    Kan een contractteler koken verplicht stellen?.

8  /   6     Heeft niet koken en een z.g. kiekbesmetting enig verband met elkaar?.

8  /   7    Heeft niet koken en het zich voordoen van Woekerziek (in een beperkt aantal percelen) enig verband met elkaar?.

10  /  1   Kan het voorkomen van kiek, wat zich pas openbaart eind aug. begin sept.  reden zijn van een halve oogst bij lelies.

10  /  2   Soorten waar geen kiek in voorkwam  (70% van totaalpercelen) waren gelijkmatig slecht van oogst.  Kunnen we daaruit concluderen dat daar waar kiek niet voorkwam, dit ook geen reden van de halve oogst kon zijn?

10  /  3   Volgens een overeenkomst die volgens verklaring J. Droog ook is uitgevoerd, was pas gerooid nadat het gespoten kiek dood en onvindbaar was. Bleeker stelt dat hij zeer veel kiek mee had gerooid en daardoor pakweg een halve ton extra kwijt was bij de verwerking.  Acht u de bewering van Bleeker geloofwaardig?.

10  /  4    Bleeker werkt niet mee, zou bewijs moeten en kunnen leveren, kunt u van enige bewering zoals door Bleeker en / of Duijsens gedaan ergens een snipper bewijs ontdekken?.

11  /  1    Acht u het juist dat Bleeker zich de bespaarde kosten, ook (zelfs) al zou hij zijn opdrachten juist hebben uitgevoerd, in eigen zak steekt?.

11   /  2   Hoe is uw oordeel als die besparingen bewijsbaar oorzaak zijn van gemaakte fouten ofwel toerekenbare tekortkomingen.?  Ziet u het dan als een goede bonus op kwade trouw?.

11  /   3    Groot heeft gemotiveerd aangegeven en berekend dat besparingen substantieel zijn en ca.  60.000 a 70.000  euro zullen bedragen. Kunt u die berekening volgen en de bedragen billijken of komt u tot andere berekeningen?.

11  /  4     Deelt u de mening van Groot dat de besparing voor Bleeker in omvang  ongeveer gelijk was aan het schikkingsvoorstel van Groot. (bijl. 5b)

12  /  1    Acht u Ruiter serieus, betrouwbaar en vakkundig. Kan hij als deskundige worden aangemerkt ?.

12  /  2    Acht u het terecht dat Ruiter en het  PPO als nietszeggend worden weggezet?

12  /  3    Ruiter stelt dat zijn conclusies voor alle lelies gelden, het gaat over algemene en algemeen bekende zaken, is er dan sprake van leidende vragen, moet iemand een partij hebben gezien om te weten of koken de groei verdubbeld, en waarom zou hij geen oordeel kunnen vellen?.

12  /  4    De rapportages zouden zijn gebaseerd op informatie van Groot zelf.  Duidelijk suggereert hij dat Groot (zoals de waard is) onjuiste informatie verstrekt.  Heeft u twijfels aan de tot nu toe door Groot verstrekte informatie. Is daar iets van te motiveren waarom?

13  /  1    Geeft de beschrijving blijk van oplossingsgerichtheid van Bleeker?.

13  /   2    Wordt er enige redelijkheid en billijkheid ervaren?.

13  /   3    Bleeker heeft een meetfout (verschil 10.000 euro) erkend, correctie toegezegd, maar niet doorgevoerd. Hoe wordt dit door u beoordeeld.

13  /   4     Bleeker heeft aangaande het kiekprobleem ten onrechte (zie bewijs overeenkomst 22-09-1999) de rechter op het verkeerde been geplaatst om pakweg  60.000 euro  onrechtmatig toegekend te krijgen.  Heeft u daar in morele zin een waardeoordeel over?.

13  /  5    Bleeker wees een schikkingsvoorstel af wat ongeveer gelijk was aan de door hem bespaarde bedragen.  Koos dus bewust voor lang procederen, en hoge advocaat kosten, op basis van aangetoonde onjuiste informatie.  Kunt u daar een waarde oordeel over formuleren?.

13  /  6    Advocaten dienen volgens hun reglement waarheidsgetrouw te zijn en ook oplossingsgericht en ze worden b.v. geacht een schikking te beproeven. Naar de informatie bij Groot bekend en aldus weergegeven, heeft Duijsens een schikking juist ontraden,en is hij op vele fronten niet waarheidsgetrouw, verdraait en verzint zaken, pleegt karaktermoord naar Groot toe, en uit  onterechte beschuldigingen enz.  Heeft u daar ook een waarde oordeel over aangaande redelijkheid, billijkheid, moraliteit, en oplossingsgerichtheid?

14  /   1.  (laatste vraag)    Is er enig iets in deze omschrijving van zaken waarbij u er aan twijfelt (en kan omschrijven waarom, of dit onderbouwen en bewijzen) dat zaken door P. Groot niet naar waarheid zijn beschreven en omschreven.???

Recta nos malum