5c.14 Behandeling van zaken in rechtszaken.

Groot heeft een opsomming gemaakt van de (rechts) zaken die hebben gespeeld  met als laatste de zogezegde schadestaatprocedure, waar in het beleven van Groot de partijdigheid vanaf droop. Groot heeft al aangegeven dat zaken niet gingen zoals ze zouden behoren te gaan, en de toets van objectieve beoordeling niet kunnen doorstaan.  Het was voor Groot zeer verwonderlijk dat een wanprestatie pleger, zaken en feiten zodanig op de kop wist te stellen, dat hij succesvol tegen Groot heeft kunnen zijn.  Uiteraard kent Groot de waarheid   en waar die wordt verdraaid en waar zaken worden verzonnen, maar Bleeker en Duijsens kennen die uiteraard ook. Onjuiste beweringen waren derhalve willens en wetens.  Allerlei vreemde en opmerkelijke zaken hebben zich voorgedaan.

Zo stelde Duijsens Groot op basis van verzonnen zaken privé aansprakelijk, dit op een moment  3 weken voor de verificatie vergadering.  De lopende zaak was feitelijk nog onbeslist maar stond bij objectieve beoordeling op verliezen voor Bleeker. Kennelijk was het plan tussen Sweens en Duijsens toen al in de stijgers gezet, en onderling gecommuniceerd, en hield hij er op voorhand al rekening mee dat er een voor hem bruikbaar proces verbaal zou komen, dat beoordeling van de wanprestatie van Bleeker moest voorkomen.

Ook uit allerlei andere bronnen is wel duidelijk geworden dat curatoren van hun toezichthouders (rechter commissarissen) vrij spel krijgen, en dat ze elkaar dekken en steunen. In dit geval was het rechter van den Berg, die het proces verbaal vervalste, rechter mevr. Allegro die het afrondde door dit als leidend te verklaren op basis van zaken die er niet in stonden, en zo dus het beoogde resultaat, zijnde een veroordeling van Groot leverde. Dan was er rechter  Blokland die rechter commissaris was van het failliete Lico Teelt B.V. , maar ook degene die Sweens vrij sprak van een tegeneis van ons. Wederom rechter Allegro die een verzoek tot beoordeling van de teelt “onontvankelijk”  verklaarde, dan een rechter van Leeuwen die verbetering van het proces verbaal af wees, met onnavolgbare motivatie, en uiteindelijk de groepsvoorzitter van het team mr. Gisolf, waar ze allemaal onder vielen, die het werk af wilde maken,  en alles wat Groot inbracht afwees. Allen dus onderling zeer met elkaar, maar ook met curatoren verbonden wat in tegenspraak is met hun richtlijnen, terwijl bij iedereen de partijdigheid er af droop.

Beoordeling van de teelt kan nog steeds van belang en doorslaggevend gaan zijn.  Ondanks de bestaande rapporten hebben alle rechtbanken het naar anderen doorgeschoven.  Een advocaat die de zaak tegen Sweens deed noemde de met elkaar verweven rechters en curatoren in Alkmaar,  “Eén grote incestueuze bende”.

Dit dus als eindopmerking. Groot heeft er voor gekozen om de teeltzaken gedetailleerd te beschrijven, dit om de vele ontkenningen en verzinsels te pareren, en geen ruimte te laten voor onjuiste beweringen en verzinsels.

Ook heeft Groot er voor gekozen om een zo goed mogelijk totaalbeeld neer te zetten, om duidelijke conclusies te verkrijgen. Bleeker en Duijsens zijn nadrukkelijk uitgenodigd om hun stellingen en inbreng te verduidelijken of te onderbouwen, maar zullen daar naar verwachting geen gebruik van gaan maken.  Wel zullen ze als voorgaand gaan reageren door met ononderbouwde en ongemotiveerde kretologie, als een houwdegen om zich heen te gaan slaan..

Laatste Vraag;

14  /  1    Is er enig iets in deze omschrijving van zaken waarbij u er aan twijfelt ( en kan omschrijven waarom, of dit onderbouwen of bewijzen)  dat zaken door P. Groot niet naar waarheid zijn beschreven en omschreven ???

 

Verblijvende in afwachting van de rapportage,

P. Groot   

Recta nos malum