5c.13 Beoordeling houding Duijsens en Bleeker in de zaken en situaties.

Uiteraard wordt uw rapportage gebaseerd op de door u verkregen gegevens. Belangrijk onderdeel daarvan is het hierbij overlegde document. Duijsens /  Bleeker is nadrukkelijk verzocht, en in de gelegenheid gesteld, om zijn visie, voor zover die er is, in te brengen, maar dient beweringen uiteraard met documenten of betrouwbare getuigen te staven. Die mogelijkheid blijft ook open. Ook zijn beoordelaars en rapporteurs vrij om op andere wijze zaken na te trekken of informatie te verzamelen.

De rapportage is primair slechts bedoeld voor een oordeel van de gang van zaken bij de teelt en oorzaak van de halve oogst. Het feit van de halve oogst is hierbij een vaststaande zaak.

Evenwel, Groot heeft ook zaken aangegeven waarin hij een zeer kritische houding tegen zowel Duijsens als Bleeker aanneemt.  Daarbij is o.a. met bewijzen gestaafd dat Bleeker ook in rechtszaken, bewezen onjuiste zaken heeft ingebracht, in de stellige overtuiging van Groot  duidelijk “Te kwader Trouw” . Een oordeel dienaangaande  zou naar de mening van Groot de rapportage kunnen versterken maar daarin is het beoordelingsteam verder vrij om een standpunt te bepalen.

In  dezen zouden de navolgende vragen aan de orde, en voor Groot van belang kunnen zijn.  Zaken slaan op normen en moraliteit.

13  / 1    Geeft de beschrijving blijk van oplossingsgerichtheid van Bleeker

13  /  2   Wordt er enige redelijkheid en billijkheid ervaren.

13  / 3    Bleeker heeft een meetfout (verschil 10.000 euro) erkend, correctie toegezegd, maar niet doorgevoerd. Hoe wordt dit door u beoordeeld.

13 /  4    Bleeker heeft aangaande het kiekprobleem ten onrechte (zie bewijs overeenkomst 22-09-1999)  de rechter op het verkeerde been geplaatst om pakweg 60.000 euro onrechtmatig toegekend te krijgen.  Heeft u daar in morele zin een waardeoordeel over?.

13  /  5   Bleeker wees een schikkingsvoorstel af  wat ongeveer gelijk was aan de door hem bespaarde bedragen. Koos dus bewust voor lang procederen, en hoge advocaatkosten,  op basis van aantoonbare onjuiste informatie.  Kunt u daar een waarde oordeel over formuleren.

13 /   6   Advocaten dienen volgens hun reglement waarheidsgetrouw te zijn en ook oplossingsgericht  en ze  worden b.v. geacht een schikking te beproeven. Naar de informatie bij Groot bekend en aldus weergegeven, heeft Duijsens een schikking juist ontraden, en is hij op vele fronten niet waarheidsgetrouw, verdraait en verzint zaken, pleegt karaktermoord naar Groot toe, en pleegt onterechte beschuldigingen enz.   Heeft u daar ook een waarde oordeel over aangaande redelijkheid, billijkheid, moraliteit, en oplossingsgerichtheid?

Recta nos malum