5c.11 Besparingen bij de verwerking van de teelt.

De reden dat Bleeker sr. de rechter een verhaal op de mouw speldde, zoals in de bijlage bij punt 10 beschreven, had als basis en inzet een bedrag van ca. 50.000 a 60.000 euro. (in onze globale berekening gaan we uitkomen op 69.000) Dit had er mee van doen dat vast staat dat  Bleeker een grote besparing op de door hem uitgevoerde verwerking had gehad. Reeds beschreven is dat met Bleeker verwerking van de oogst overeen was gekomen.   Alleen die verwerking zou al ca. 80.000 euro gaan belopen.

Dan worden goedgegroeide lelies uit elkaar geplukt (pluizen) maar slecht gegroeide lelies zijn (uiteraard) veel losser van elkaar, vallen dus los wat veel werk bespaart. Dan werd bijna de helft van de geschatte aantallen verwerkt, in de bewaard gebleven kladnotities staat dat uit is gegaan van 800 stuks per rr  maar uit de oogstgegeven blijkt dat dit er ca.  450  zijn geweest, er zijn er dus een groot aantal minder verwerkt.  Daar komt dan het navolgende bij; , sprake was van (te) kleine maten die veel sneller verwekt kunnen worden en ook veel minder volume nemen. Je verwerkt gemakkelijk twee tienen tegen één 16.   Dit is zoals dus Groot stelt dat hij meent dat dit zo is, maar wordt uiteraard in de groep gegooid ter vaststelling

De conclusie van Groot is derhalve dat er minimaal 50 %  is bespaard op het verwerken, omdat geen sprake was van een normale oogst maar van een halve oogst, maar waarschijnlijk zelfs nog meer.  De helft van de verwerkingskosten wil dus zeggen dat er pakweg 40.000 euro is bespaard.  Dit zou dus het geval zijn, ook al zou Bleeker zijn taken juist hebben uitgevoerd.  Het bizarre is evenwel dat dit, zoals de zaken er nu nog steeds voorstaan, een bonus is voor Bleeker op het laten mislukken van de teelt, en geen geringe bonus.

Wat hier nog niet in is berekend is dat er in plaats van pak weg 10.000 kisten bollen, nu maar pakweg 5000 zijn geleverd. Dit is uiteraard globaal (het aantal geleverde kisten kan nog teruggeteld worden).  Bij alle vakmensen is bekend dat de post vrachtkosten altijd een flinke post is.  Als gerekend  wordt dat het transport van Bleeker naar Lico, wat voor rekening van Bleeker kwam 1 euro per kist was is dit ook 5000 besparing geweest. Wat het precies is geweest kan nog bediscussieerd worden maar het is zeker een bedrag dat meetelt.

Daar stopt het dan niet mee.  Groot kan het nazien maar meent dat het afgesproken teeltbedrag (dus exclusief verwerking)  uitkwam op ca. 22 euro (omgerekend).   Sprake was van een totaal door Bleeker (eigenlijk Bader) gefactureerd bedrag van 3 x 63.430  afgerond 190.000  waarvan ca. 80.000 verwerkingskosten en dus ca. 110.000 teeltkosten.   Reeds eerder is beschreven dat Bleeker door een meetfout oneigenlijk 10.000 euro stiekem achterover wilde drukken en ook dat dit tot nu aan toe nooit is gecorrigeerd.  Het behoort dus totaal 180.000 te zijn, wat overeenkomt met  4650 rr  a  fl. 85  =  38,6  euro  =  179,490  dus 180.000 rond.  De fl. 85 was dus  fl. 50 teeltkosten en fl.  35 verwerkingskosten.  (uit deze berekening blijkt dus ook dat Bleeker 10.000 extra aan Groot onrechtmatig tracht te ontstelen).

Voor leken wat ingewikkeld, maar voor (contract) telers gesneden koek, hebben zij als basis voor hun contractprijs een berekening van alle kosten die bij de prijs in zijn berekend.  Door omstandigheden (nat, droog, enz) kunnen kosten wat fluctureren, maar incidenteel zijn er gevallen bekend dat contracttelers bewust b.v. te kort beregenden of bestrijding van ziekten uitvoerden, om onrechtmatig kosten te besparen. Vast staat dat door Laarakkers ook flink werd bespaard door te weinig kunstmest en niet beregenen.  Of dit bewust ging om te besparen, is strijdig met het feit dat de door Bleeker geteelde lelies ook slecht waren. Het lijkt meer op miscommunicatie, onkunde en gokken op natuurlijke regen. Dit neemt niet weg dat, als hij daar maar 2 euro per rr mee heeft bespaard  dit ook oploopt naar ca. 10.000 euro gerekend over de totale oppervlakte.

Bedacht dient te worden dat de contractprijs voor het overgrote deel uit kosten bestaat. De berekening is dat een contractteler er  ca. 10 %  netto aan over kan houden, het overige deel bestaat uit door hem te maken kosten. Kosten niet uitvoeren geeft dus snel grote bedragen aan besparing.  Bij Bleeker was sprake van een royale berekening van het verwerken. Onder normale omstandigheden zou men al ca. 20 % van de kosten over kunnen houden. Dit terwijl hun eigen uurloon al in de kosten was verdisconteerd. Vakmensen kunnen deze zaken beamen.  Onder normale omstandigheden was het al een goede deal geweest.

Iedere kweker kent de kosten die moeten worden gemaakt. Daarbij duurt het rooien bij een goed gegroeid gewas dus ook aanzienlijk langer dan bij een slecht gegroeid gewas en nog weer sneller als het gewas ook nog geheel afgestorven is (wat hier het geval was, vroeg afgestorven en pas eind nov. gerooid omdat de kiek eerst afgestorven moest zijn) dus geen stelen meer te plukken. Dan zal iedere deskundige kunnen beamen dat er zo ongeveer in de hoogste versnelling kon worden gerooid, dat de grond er gemakkelijk uitzeefde, en dat ook dit dus een flinke besparing gaf.  Ook besparing met de vrachten vanaf het land, aanzienlijk minder te spoelen, waarna de bollen ongesorteerd van Brabant naar Warmenhuizen zijn gebracht in m2 kisten. Ook bij die vracht was dus sprake van vele vrachtauto’s minder vracht.  Al die kosten waren ingecalculeerd in de teelt prijs van ca. 23 euro per rr. die dus al voor ruin 20 euro uit kosten bestond.  Als we in een globale berekening er van uitgaan dat er 3 euro per rr is bespaard zou dit al 14.000 euro zijn, maar dit was eerder meer dan minder.   

We komen dat op;

Besparing  bij verwerking  door minder aantal en kleinere maat     ca.   40.000

Besparing vrachtkosten  geschat  5000 kist E 1                                    ca.    5.000

Besparing  gerelateerd aan de teeltkosten  4650  x 3                         ca.  14.000   

Besparing door niet beregenen en kunstmest strooien                     ca.   10.000

Totaal                                                                                                           ca.  69.000

Hierbij stellen we als navolgend; , duidelijk is gemaakt dat de gefactureerde 190.000  euro er  180.000  hadden moeten zijn, dus drie maal 60.000.   Volgens het verslag van 06-01-2000 (bijlage 3 h) is die correctie ook afgesproken.

Dan heeft Groot d.d. 22 jan. 2000  voorgesteld om nog één termijn te gaan betalen (bijlage  5 b). Wat we hier duidelijk hebben gemaakt is dat dit voorstel in feite niet meer en anders was geweest, dan dat Bleeker de, door zijn eigen fouten ontstane besparingen, niet in de eigen zak zou steken, maar op de totaal prijs  hebben gekort nu die kosten ook niet waren gemaakt.

Natuurlijk hadden zaken achteraf bezien beter op schrift gesteld kunnen zijn, b.v. opgenomen dat bij verwerking er prijscorrectie plaats zou vinden als aantallen substantieel minder waren of i.d.  Vakgenoten weten evenwel ook dat het streven altijd is geweest om zaken niet onnodig gecompliceerd te maken, en daarbij gaat veel ook in goed overleg en onderling vertrouwen, en vinden er vaak correcties plaats. Zo heeft Lico ook altijd met andere contracttelers gewerkt. Als lieden misbruik van dergelijke zaken gaan maken, bederven ze het ook voor anderen door te noodzaken dat alles tot achter de komma moet worden geregeld en zo ongeveer in beton gegoten.      

We dienen zaken ongeveer zo te zien (voorbeeld) als dat een schilder een huis zal gaan schilderen voor een bepaalde afgesproken prijs.  Helaas, de schilder is aan de drank en de Drugs, komt vaak niet opdagen en maakt slordig werk.  Als hij het halve huis heeft geschilderd blijkt hij fouten te maken en het niet volgens afspraak te doen, en zegt de opdrachtgever de afspraak op. Als die schilder het volle afgesproken bedrag blijft claimen, dan zal dit nooit door een rechter toegekend worden. Dienaangaande zijn er ook wetten maar vooral jurisprudentie.  Derhalve ook zeer bevreemdend dat dit wel aan Bleeker is toegekend.  

Dan hebben we bij de beschrijving van het zogezegde kiekprobleen in de bijlagen kunnen lezen hoe Bleeker sr. de rechter wist te misleiden. Volgens hem was er zeer veel kiek meegerooid waardoor hij zeer veel extra werk had bij het verwerken van het product. Dit deelde hij mee tijdens de rechtszaak, Groot kreeg geen gelegenheid om weerwoord te geven laat staan bewijs van het tegendeel te leveren.  Volgens op schrift gestelde afspraken zou niet eerder worden gerooid voordat alle kiek dood en onvindbaar zou zijn, de beweringen van Bleeker kwamen dus uit zijn grote duin, ofwel Groot durft hem te betitelen als een grote leugenaar en een dief.  De rechter handelde in dezen naar de mening van Groot ook onjuist en alles wijst op vooringenomen partijdigheid.

vragen;

11  / 1.    Acht u het juist dat  Bleeker zich de bespaarde kosten, ook (zelfs) al zou hij zijn opdrachten juist zou hebben uitgevoerd, in eigen zak steekt.

11  / 2.    Hoe is uw oordeel als die besparingen bewijsbaar oorzaak zijn van gemaakte fouten ofwel toerekenbare tekortkomingen?  Ziet u het dan als een goede bonus op kwade trouw?.

11  /3.     Groot heeft gemotiveerd aangegeven en berekend dat besparingen substantieel zijn en ca. 60.000  a 70.000 euro  zullen bedragen.   Kunt u die berekening volgen en de bedragen billijken of komt u tot andere berekeningen.  

11  /4.    Deelt u de mening van Groot dat de besparing voor Bleeker in omvang ongeveer gelijk was aan het schikkingsvoorstel van Groot?

Recta nos malum