5b.1.11 Besparingen bij de verwerking

Besparingen bij de verwerking van de teelt.

Zaken gelezen hebbende gaat het niet alleen om  besparingen bij de verwerking, maar om alle besparingen door Bleeker en door Laarakkers verkregen.  Zoals Groot dit gedetailleerd omschrijft  en onderbouwd  kunnen we niet anders dan stellen dat er,  met enige speelruimte die we altijd in dergelijke gevallen zien,  in feite geen speld tussen te krijgen is.  Als bijlagen  5a hebben we kladnoties gezien, kennelijk gemaakt bij de besprekingen  o.a.  dat  een gemiddelde van 800 bollen werd aangehouden van maat 10 t/m maat 1-18

Als kwekers herkennen we dit soort  onderhandelingen en berekeningen die door contractgever en nemer  worden gemaakt in het bijzijn van een tussenpersoon.  ook dat zaken niet tot achter de komma worden geregeld, en dat men zaken niet al te ingewikkeld wil maken.  Daarbij  telt ook dat de tussenpersoon  partijen aan afspraken houdt en een bemiddelende rol kan vervullen.

Ook als kwekers weten we dat  veel zaken in goed onderling vertrouwen gaan.  En dat in algemene zin zaken  in redelijk overleg worden opgelost als die zich voordoen.

Het bizarre is dat Bleeker door eerst kosten te besparen,  dat dit er ook toe leidde dat ze bij de oogst en het verwerken  tot nog veel grotere besparingen kwamen.  Naar wij dan begrijpen houdt Bleeker star vol dat hij alle teeltmaatregels goed en tijdig heeft genomen, en niets heeft bespaard.  Ook begrijpen we dat  volgens het  gerechtelijke  vonnis is gesteld dat  de volledige primair afgesproken bedragen  aan Bleeker zijn toegewezen.  Wat daar verder van is, is niet aan ons, maar dit komt bij ons voor als zeer onjuist.

Op de pagina’s 34 t/m  37  heeft Groot   goed gemotiveerd en onderbouwd deze zaken beschreven.  Zijn redeneringen zijn voor ons  begrijpelijk en navolgbaar.  We herkennen  de genoemde bedragen als toentertijd algemeen geldend voor contractteelt.  Minder gebruikelijk was dat de partijen door de teler werden verwerkt.  Vanuit eigen kennis en wetenschap kunnen we stellen dat  uitgaande van een normale oogst, we dit als goed betaald  beoordelen.   Wij hebben geen op of aanmerkingen op de onderbouwing  en specificatie van Groot.  We zijn van mening dat,  indien er afspraken worden gemaakt,  waarbij alle kosten al in de prijs mee zijn berekend,  dat het dan wel zeer vanzelfsprekend moet zijn dat die  kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

Conclusie;

De contractteelt  was zo berekend dat  daar alle te maken kosten al op voorhand in meegenomen en berekend waren.  Als men die kosten, al of niet opzettelijk, dan niet heeft gemaakt dienen die  te worden verrekend, c.q. van de prijs afgetrokken te worden.  Het is toch wel een bizarre zaak dat men kosten niet maakt,  maar er wel voor betaald wil krijgen.  

Wij achten de globale berekeningen van Groot  ook globaal juist.  Van Bleeker zien we geen ander verweer als zijn stelling in de rechtszitting,  dat ze heel veel kiek mee hadden gerooid,  een bewering die we al als onjuist hebben ontzenuwd.   Als Bleeker de eerder benoemde schikking wel  had aanvaard, dan zou  er alleen maar datgene zijn gekort, waar hij überhaupt  geen werk voor had verricht.

Recta nos malum