2.5 Mr. H.A. van den Berg

We gaan er van uit dat het reactie op zal gaan roepen dat we een aantal Alkmaarse rechters, zijnde degenen die in en speciaal team zijn verenigd, zijnde het Handels en Insolventie team, benoemen als fout en corrupt.  Volgens ons is het daar een mand vol rotte appels (maar uitzonderingen in het team die er niet aan mee doen sluit ik niet uit),  en zijn dat degenen die zich aangesproken dienen te voelen, (dus degenen die daarbuiten staan/er niet aan mee doen (als die er zijn) niet).  Dat we ons al deze moeite getroosten om dit met de rest van de wereld te delen,  is dankzij de, in ons beleven, meest corrupte rechter  van de club, althans naar zijn handelen naar ons toe, en het zou een goede zaak zijn als hij ook als zodanig een bekende Nederlander zou kunnen gaan worden. Daar zetten we dus op in.

De eerste maal dat ik hem persoonlijk ontmoette was op de verificatie vergadering d.d. 14-05-2004 die achteraf bezien een vooropgezette valstrik was.  In gezichten onthouden ben ik niet erg goed, maar wel heb ik onthouden dat hij een zeer onplezierig mens was (voor mij) maar zeer jij en jouwerig met Sweens.  De zaken aangaande het proces verbaal zijn uitgebreid geschreven in de diverse boekachtige verhalen, maar ook in een apart document, van niet al te lang terug (nr. 6 op de site).  Alles komt er op neer dat men had bedacht dat, als in een proces verbaal  stond dat iemand een vordering niet bestreed, dat het er dan voor gold dat die vordering dan ook door die persoon zou zijn erkent.  In het geval van Duijsens / Bleeker gold dat er een rechtszaak gaande was, waarin de vordering werd bestreden.  Dat we die vordering bestreden stond dus buiten iedere discussie, alleen al vanwege die  nog lopende rechtszaak die evenwel door het faillissement in de boedel, dus aan de curator, was vervallen.  Ook uitgebreid beschreven benoemen we de brief die de dag tevoren was verstuurt, als antwoord op een brief van Sweens, waarin klip en klaar in stond dat we de vordering bestreden. Dit hebben we ook altijd en onder alle omstandigheden gedaan, en weldegelijk ook in die vergadering, maar wat niemand kan bewijzen (wij dus ook niet) omdat de griffier was weggelaten, (en haar handtekening later vervalst).

Nu wij stellen dat we de vordering weldegelijk hadden bestreden, en dat de voornoemde brief nota bene op tafel lag en er was gevraagd of wij bij het daarin gestelde bleven,  zijn wij inmiddels door een regiment rechters, zonder dat ze daar enige grond voor hebben, anders dan dat niet in het proces verbaal staat dat we de vordering hebben bestreden, ten gronde gericht, evenwel, er staat ook niet in dat we het bestrijden niet hebben gedaan.   Dat er een artikel in de (zeer verouderde) faillissementswet staat  wat te misgebruiken is, vooral als iemand kwaad wil, is uiteraard alleen bij doorgewinterde juristen bekend.  Natuurlijk verwijt ik mezelf dat ik eerst gezegd en ook geschreven heb dat ik de vergadering  onnodig achtte, er afgesproken was dat die (snel afhandelen van faillissement) niet zou worden gehouden, en ik niet aanwezig zou zijn, maar dit op sterk aandringen van Sweens toch heb gedaan.  Het proces verbaal zagen we 14 maanden later voor het eerst,  nog een jaar later begon Duijsens de Bleeker zaak,  wij zowel als onze advocaat meenden dat (hoewel het duidelijk onjuist was opgemaakt), er ook duidelijk per brief ons standpunt was gegeven en dat een andere conclusie, nu er ook niets in stond, en ik volgens het nep document geen één woord had gezegd,  dat  dit geen consequenties kon hebben, en dat de behandelende rechter ook zou doorzien dat het nep was, doorgestoken kaart, en dus valsheid in geschrifte, gepleegd door een collega.

Mijn misrekening was dat kennelijk  er op voorhand al mee was gerekend dat het hele team er wel in mee zou gaan om Duijsens te bevoordelen en ons te benadelen, nu wij de failliete loozers en underdog waren, en  hun cultuur al lange tijd is om  de curatoren in grote zaken de bal toe te spelen en diefstal te fiatteren.

Volgens ons hebben ze allemaal doorzien en begrepen dat de zaak niet deugde, zo naief kan iemand immers niet zijn, en hebben ze ons er desalniettenin genadeloos ingetikt.  Er staat een vernieuwing van de F.W. op stapel waarbij de verificatievergadering wordt geschrapt, en in een (veel) eerdere behandeling in de tweede kamer is er al eens op gewezen door een partij (heeft een jurist ons verteld),  dat het artikel waar dit op is gebaseerd vrij nutteloos was, maar weldegelijk oneigenlijk kon worden misbruikt, maar  anderen zagen dit niet in en vonden aanpassing onnodig. Zeker is dat deze mr. van den Berg in mijn stellige wetenschap hier puur crimineel heeft gehandeld, en dat in de wetenschap dat het geven van een vriendendienstje aan vriend Sweens,  een argeloze burger volledig zou kunnen gaan ruïneren zoals dus ook is geschiedt.  Niet voor niets benoemen we rechters zoals we die hebben ervaren als ijskonijnen en kouwe kikkers, en veelal elitaire narcisten.

Aangaande zaken zoals die op de achtergrond (en in het geniep) plaatsvonden, gaf een later boven water gekomen brief van Duijsens aan Sweens uitsluitsel. Natuurlijk zullen ze (zoals gewend en zonder scrupules)  de waarheid verdraaien en ontkennen, maar die brief bestaat en kunnen ze niet ontkennen. Duijsens verzoekt Sweens om hun in de lopende rechtszaak ingebrachte tegenvordering  te erkennen (wat hij natuurlijk mag vragen) maar in dezelfde brief uit hij grove beschuldigingen en onwaarheden aan ons adres, en jut hij Sweens op om ons ook in prive aan te pakken nu de B.V. die dus al leeg en doorgestart was, niet tijdig zijn cijfers had gepubliceerd.  Er zal veel meer gecommuniceerd zijn wat onbekend zal blijven,  kennelijk hebben ze het samen opgekookt om de vergadering op poten te zetten, omdat Duijsens anders de lopende zaak zou gaan verliezen, een vergadering die 7 weken na die brief plaats vond, en  had v.d. Berg wel aan het verzoek van Sweens willen voldoen om hun spel mee te spelen, en zou zulks niet eens incidenteel kunnen zijn. Verder zijn zaken in diverse documenten nader beschreven.

Alleen dus  door dit criminele opzetje zijn wij ten gronde gericht, door van den Berg maar zeker niet alleen door hem.  Zeker is wel dat dit door Duijsens is aangezwengeld, door hem of door Sweens bedacht.  Ook van anderen die met Sweens van doen hebben gehad, weten we dat Sweens zijn slachtoffers minacht, en ze ziet als zijn natuurlijke vijanden, en vooral  ook als de kippen met de gouden eieren,  wat zijn houding en handelen volledig verklaard. Bij Duijsens speelde er iets geheel anders want er stond bij de vijanden groep van ons nog een oude rekening open, nu de diefstal van onze (lucratieve) handel  niet alleen een aantal jaren eerder was mislukt maar ook veel geld had gekost als ook reputatieschade.  Bleeker is daar alleen maar in mee getrokken,  en is mede slachtoffer, maar wel ook een leugenaar, en een slecht mens (en slechte kweker).  Daarbij zullen er Sweens kennende, zeker ook afspraken gemaakt zijn aangaande hoe ze de buit zouden gaan verdelen als die binnen was, maar dat zal onbekend blijven.

Als R.C. was Blokland er dus wel maar vrij onzichtbaar,  en van den Berg degene die  vooral ook door het proces verbaal  het voortouw en de hoofdrol had, dus die Sweens zowel fiatteerde als ook kennelijk aanmoedigde.  Nadat ze ons aansprakelijk stelden hebben we zeker een drietal brieven geschreven met kopie  aan  van den Berg, of rechtstreeks aan hem gericht met kopie aan Sweens. We hebben een reactie in het dossier waarin hij stelt dat hij (iets vrijer vertaald) stelt dat hij zich achter het handelen van Sweens stelt,  en ons adviseert om maar snel  juridische bijstand te zoeken (alsof hij dat moet adviseren) die dan maar snel met Sweens in contact moet gaan treden om (een nieuwe) schikking te regelen.  Duidelijk dus twee handen op één buik, een ijskonijn  die met droge ogen iemand ten gronde richt, en de (tot nu toe gegronde) mening is toegedaan dat je als rechter onaantastbaar bent en op je collega’s kunt rekenen.

Best opmerkelijk is ook de netwerken die men heeft die ze nog onaantastbaarder maken.  Zo zou  v.d. Berg, nu in het Amserdamse Hof zijn toegetreden (als het gerucht juist is) Sweens was o.a. Commissaris bij een Rabobank, deken of waarnemend deken bij de orde, en nog zo het een en ander. Een andere beruchte curator, Breederveld, schijnt ook Raadheer plaatsvervanger te zijn, en gastdocent op de VU.   Gezien dergelijke reputatie en netwerken is het gemakkelijk om anderen te stigmatiseren en onheus af te schilderen en met het zakkenvullen als hoofd bedrijf door te gaan.

Recta nos malum