01 BAM Manifest

B  eweging
A  nti
M  alafiden
Manifest

BAM       BEWEGING  ANTI  MALIFIDEN.

Beweging;  Wat het is wat ons beweegt ?
Anti;   =  tegen,  een tegenbeweging dus,  zaken waartegen we ons keren,  gesteld in het MANIFEST.

Malafiden;   Hen die malafide zijn.  Malafide staat voor Slechteriken, arglistigen, onbetrouwbaren, te kwader trouw handelenden, geen normen en waarden in acht nemenden.

Malafide lieden zijn in allerlei hoedanigheden wijd verbreid, en hebben van niemand (dus ook niet van ons) veel sympathie maar wij richten onze anti beweging op speciale groepen.

Omschrijving van de groepen waartegen we ons richten zijn:
1.  De overheid en hun wetten, daar waar die dubieus en discutabel zijn.
2. Personen die in dienst staan van de overheid, die hun werk niet naar behoren uitoefenen, dus waar de wetten niet (juist,correct, voldoende) worden uitgeoefend of in acht genomen.  Hieronder (uiteraard) ook de zaken die onder de noemer corruptie vallen, maar niet worden aangepakt en bestreden.
3. Overheidsdienaren die niet handelen naar redelijkheid, billijkheid en consensus.  Zaken die nader worden omschreven zijn o.a. ook en soms in ruimere mate gestoeld op de eigen ervaringen van de samensteller van dit geschrift, maar ook waarnemingen bij derden en zaken zoals in de pers verschenen.

Onze conclusie;

De overheid, wetgevers en de beleidsbepalers, en beleid uitvoerders, zowel bij de landsoverheid als bij lagere overheden, schieten in veel zaken in sterke mate te kort, en te kwader trouw handelen komt veelvuldig voor. Veel zaken zullen beslist veel beter kunnen, wat bij BAM  Manifest (ook verkort benoemd als BAM) inzet en prioriteit zal zijn om die zaken, zoals nader omschreven, verbeterd te krijgen.

Hoewel we als vereniging niet meedoen aan de komende verkiezingen manifesteren we ons als  BAM Manifest, als een Politiek gerichte beweging, en geven we aan wat die beweging of partij voor zou staan, als die wél mee zou doen.  Om met deze rit mee te doen, bleken de opgeworpen drempels te hoog, en onvoldoende tijd om tot een voldoende georganiseerdheid te kunnen komen.

Naast dit Manifest, heeft BAM  een “PLAN VAN AANPAK” ofwel een actieplan met dit Manifest als onderlegger.  Daar waar andere partijen zich met deze zaken kunnen vereenzelvigen zal deze vereniging zich daarbij mogelijkerwijs aan kunnen gaan sluiten, met de mogelijke overweging om daar geheel in op te kunnen gaan.

Daar waar dit, om welke reden dan ook, niet zal gaan slagen, zal BAM  gaan bezien of ze voldoende draagvlak kan verwerven om bij opvolgende verkiezingen wel aan de gestelde criteria te voldoen.

Ons manifest.

Het woord manifest geeft vele definities. Het komt neer op een korte opsomming van standpunten en (beginsel) verklaringen.

Manifest is een woord van 8 letters,  bij iedere letter beschrijven we een zaak waarvan we menen dat die sterke verbetering behoeft.  Datgene wordt   kort gesteld,  soms onder verwijzing naar websites of id.  Vervolgens ook door een nadere, aparte, meer gedetailleerde en gemotiveerde onderbouwing.  

M   A   N   I   F   E   S   T

M   Staat voor  (malafide) magistraten.  Dat recht zeer krom kan zijn is door ons ervaren, en (uitvoerig) beschreven en uiteengezet  op onze website  www.krominrecht.nl  en ook de reden van onze struggle om de misstanden beteugeld te krijgen. Vooral de faillissementswet, en het vermeende toezicht daarbij van  Rechters  komt zeer ernstig te kort, en is ontaard in diefstal op grote schaal, alles nader omschreven op voornoemde website.

 1. A.   Staat voor (malafide) advocaten. De goeden niet te na  gesproken, blijken zeker een groep advocaten een grenzeloze leugencultuur te hebben, ondersteund door hun “Raad van discipline”,  dit terwijl hun reglement dit verbiedt. Dit genereert onrecht en maatschappelijke schade. Ook die zaken zijn nader en uitgebreid beschreven in de website  “www.Krominrecht.nl”.
 2. N.  Staat voor  Nep  curatoren.  Curatoren tezamen met hun rechter (commissaris) toezichthouder, collega advocaten, en lounge opkopers zijn, naar ons is gebleken, en ook deels verwoord in de website “www.krominrecht.nl” mogelijk wel de grootste dievenbende en criminele organisatie van ons land.  Deze  eerste drie punten hebben een sterke onderlinge relatie met elkaar, en, door elkaar de bal toe te spelen, en elkaar te dekken, zijn ze  ook zeer machtig en invloedrijk.  Misstanden dienen in gezamenlijkheid te worden onderzocht, geanalyseerd en bestreden te worden.  
 3. I.   Integer handelen van overheid.  Momenteel heeft iedereen de mond vol over integer handelen van de overheid en de mensen in dienst van de overheid.  Wij menen dat daar nog heel veel mee mis is.  Wel probeert men veelvuldig anderen op basis van “de schijn van”, de maat te nemen, en te pakken, maar met dubbele moraal.   
 4. F.   Fatsoendelijke overheid.  Onfatsoendelijk dus onbehoorlijk is  dat de overheid en overheden wel in brede zin wetten maken en uitvaardigen, met als voorbeeld het aansprakelijk zijn als iemand een ander schade berokkend. Evenwel, ook overheid (dienaren)  maken fouten of missers. Opmerkelijk is dat de staat dan geen verantwoordelijkheid neemt voor gemaakte fouten of misgegane zaken, maar zich vrijwel altijd aan hun verantwoording tracht te onttrekken, en een blik (lands) advocaten opentrekken, om de verantwoording die de wetgever heeft gesteld, te ontlopen.  Een duidelijk voorbeeld zijn de gevolgen van de gaswinning, en hoe men daar mee omgaat, maar de gevallen dus ook voorbeelden zijn legio.
 5. E.   Edelmoedige overheid,  Het zou (in onze optiek) goed en net en behoorlijk zijn van de overheid om bij calamiteiten en rampen,  de gevolgen voortvarend op zich te nemen en voortvarend te vergoeden. Voorbeelden,  kapotgehagelde kassen, of door water verstikte bollenvelden. Is edelmoedig maar ook praktisch, en economisch verantwoord.  Ander voorbeeld;  Bij Mont en klauw zeer kreeg de gedupeerde (wel) compensatie, net als in Engeland.  Grote verschil;  In Nederland werd die procedure gerekt en touwtrekkerij over de waarde etc. en veel onzekerheid.  In Engeland werd reëel en voorvarend de waarde stante pede bepaald en binnen een week betaald.
 6. S.    Stop slavernij van  Bedrijven door de staat;   De mening van BAM is dat het onjuist en onredelijk is om werkgevers en bedrijven allerlei zaken op te leggen b.v.  doorbetalen bij ziekte,  en ontslagvergoedingen.  Voor de ondernemer dienen de loonkosten duidelijk te zijn,  als prijs voor een hoeveelheid werk, en kunnen problemen en zaken in overleg worden opgelost, maar de overheid dient het sociale vangnet te zijn, en dient niet zijn macht te misbruiken om bedrijven te dwingen om hun problemen op te lossen.     
 7. T.  Treiteren en pesten;    O.a. bij lagere overheden en gemeenten vinden zaken plaats die onzinnig en onredelijk zijn, met soms een  hoog “kanniewaarzijn” gehalte. Dergelijke zaken worden door de burger niet begrepen, en maken gemeenten en bestuurders impopulair.  Regels en richtlijnen vanuit Den Haag kunnen veel beter, en duidelijker,  en er dient een verplichting te komen om tot redelijke consensus met burgers te komen, daar waar dit enigszins mogelijk is. De nieuwe omgevingswet, gaat overigens al in die richting.  Geen persoonlijke sentimenten (pesterij) en misbruiken van (machts) positie.

Verkorte Weergave;

M  agistraten corrigeren en beteugelen.               M  agistraten
A   dvocaten  moraliteit aanmeten.                            A   dvocaten
N   ep curatoren beteugelen.                                        N  ep curatoren
I    ntegriteit serieus gaan nemen.                               I  ntegerder
F  adsoendelijke Overheid bewerkstelligen.        F  atsoendelijker
E  delmoedige  overheid stimuleren.                         E  delmoediger
S   top  bedrijven onredelijke lasten op te leggen.  S top onredelijkheid
T   reiteren en pesten, dat kan echt niet meer.       T reiteren en pesten

Nadere toelichting,   uitleg,  aanvulling.
In het manifest hebben we de meest directe speerpunten benoemd. Niet genoemde zaken die vergelijkbaar zijn of te relateren aan een punt zullen daar ook onder  gaan vallen.  Hoewel summier achten we het voldoende duidelijk gemaakt waar we voor staan.  BAM ziet een naamkeuze als belangrijk. Men kan daarbij  een stelling in een partijnaam innemen, bijvoorbeeld  VVD  en de beginletters als partijnaam gebruiken. Een andere optie is een naam bedenken die op zich relatief veelzeggend is en die naam een betekenis gaan geven. Dit realiseren en beogen  we dus bij de naam BAM Manifest,  waarbij de naam aangeeft dat er een Manifest bestaat, wat de speerpunten aangeeft, wat de uitnodiging tot lezen kan versterken. Om bij de letters de betekenis te voegen die de beoogde boodschap weerspiegeld, bleek in de praktijk wat lastig en is dus soms ook wat gekunsteld (zoals stop slavernij) geworden.  We vragen begrip daarvoor.

OPMERKING,  hier eindigt het manifest in zijn eenvoudigste en dus ook duidelijkste vorm.  Nader onderbouwd  met speerpunten  en  “Actieplan”  in andere documenten.    Zie verder;   Nadere toelichting in ander document.

Speerpunten (verkort)  zoals in de toelichting genoemd;

 1. Verbeteren en opkuisen van de Rechtelijke macht, toezicht instellen en geen rechters als toezichthouder bij faillissementen.
 2. Advocaten moreel in het gareel brengen en een onafhankelijke controle en handhaving.
 3. Faillissementswet volledig op de schop.
 4. Integer zijn koesteren en stimuleren, maar niet misbruiken.
 5. Eigen verantwoording (van overheid) nemen en niet afschuiven.
 6. Er als overheid zijn bij rampspoed en calamiteiten.
 7. Afschaffen slavernij regels bij bedrijven.
 8. Geen pesterij van lagere overheden.

Recta nos malum