00 BAM Plan van aanpak

Oprichten vereniging;   gedocumenteerd  d.d.  9-01-2017  (steekwoorden)  Informatie, introductie,  planning, benoeming problemen, hoe mogelijk, doelgroep, slachtoffers, BAM  Manifest, hulp, oplossingen,  PLAN VAN AANPAK

B  eweging
A  nti
M  alifiden

MANIFEST.

BAM  Manifest   (ook verkort als BAM) is bedoeld als een vereniging die zich wil gaan richten op, allereerst het bekend maken en objectief vast laten stellen van misstanden die zijn en worden ervaren, in contact en ook in interactie en aanvaringen met overheden, in een ruime zin van het woord, zoals nader omschreven in een MANIFEST, en wat wordt ondersteund door, talloze individuele zaken waarvan een hoeveelheid, nader wordt omschreven op een groeiend aantal websites.

Opzet / Doelstelling is om leden en ook fondsen te werven waarmee op iedere denkbare en werkbare wijze, zaken aan de kaak worden gesteld, en worden bestreden, op zoek naar steun onder lieden die zich in zaken herkennen, zich misdeeld en benadeeld achten,  als ook sympathisanten,  waarbij betere bewustwording van zaken zowel bij andere burgers als ook en vooral bij politici, functionarissen en andere bestuurders, wordt nagestreefd.

Bijbehorende documenten;   (bijlagen)

1.    HET  MANIFEST.

2.    Nadere toelichting, uitleg, aanvulling, speerpunten. (dit document heeft enige overlap met deze documentatie)

DOELSTELLING  van de vereniging is het bewerkstelligen, dat zowel burgers, bestuurders, en de hogere overheden, daar kennis van krijgen en zich bewust worden van zaken en feiten, en vervolgens hun verantwoording dienaangaande gaan nemen.  Dit door wijziging van duidelijk slechte en verouderde wetten, effectief en onafhankelijk toezicht instellen, daar waar is geconcludeerd dat zaken mis gingen effectieve en passende maatregelen instellen, en integriteits criteria, ook laten gelden op degenen waar dit nu (nog) niet gebeurt.  Zaken nader omschreven, in vervolg documenten;             Introductie                                                                                  Problemen door burgers ervaren,                                                    Hoe is dit mogelijk?, wat zijn de problemen ?

Doelstelling  te realiseren door goede en efficiënte communicatie dienaangaande te realiseren, en indien nodig ook door activiteiten en acties enz, nader omschreven in het  laatste deel, zijnde “HET ACTIEPLAN’

BAM Manifest heeft een vereniging bestuur en statuten, en wil verder zijn doelen bereiken, met vrijwilligers, sponsors, en mogelijk ook ingehuurde expertise.  Het hierbij opgestelde raamwerk van zaken, kan uiteraard waar nodig of wenselijk aangepast en bijgesteld kunnen worden, nu er nog geen ervaring is opgedaan.

De feiten zijn bij BAM duidelijk en bekend.

De doelen zijn duidelijk en bekend.  Zaken verbeteren is in een ieders belang en daarbij zeker ook in het landsbelang.

Om die doelen te bereiken zal een zoektocht zijn, en behoeft veel hulp, steun en motivatie. Iedere hulp, financieel, van welke aard en omvang dan ook, maar ook verbale en morele steun  zijn welkom en van essentieel belang om de (eind) doelen te bereiken.

INTRODUCTIE;

Rechtszekerheid en goede rechtspraak is wat de burgers en inwoners van een land mogen verwachten. Als daar zaken mis gaan dient dit te worden hersteld of verbeterd.

Uitgangspunt, in algemene zin dient te zijn;   De overheid is er voor ons,  wij (de burger) zijn er niet voor de overheid.

BAM  heeft veel problemen en fouten ontdekt en ook ervaren bij civiele rechtspraak, veelvuldig in relatie met faillissementen.  BAM meent dat allereerst er meerdere wetten niet deugen, en er onvoldoende verandering plaatsvindt.  Verder gaat er in de uitvoering veel mis en ontbreekt controle en worden frauderende curatoren, advocaten enz. beschermd. Crediteuren hebben doorgaans het nakijken.

Voor een belangrijk deel kunnen die misstanden zo welig tieren, omdat de problemen (in het politieke gebeuren) niet worden onderkend en dus miskend,  voor velen ook (begrijpelijk) ongeloofwaardig zijn, men ook (opzettelijk) wordt misleid en op het verkeerde been geplaatst, men ook naïef  is, zaken vaak ook liever niet wil weten, en dus ook niet wil (laten) onderzoeken. Daar waar de verantwoordelijke lieden de signalen en ook feiten ter kennis krijgen, blijken ze  die te negeren (wegklikken) enz.   Men voedt onderling de mening dat alle rechtssystemen deugen,  en kritiek alleen komt van lieden die terecht  in het ongelijk zijn gesteld, en zich (dus onterecht) verongelijkt voelen, en dat men in die sterke veronderstelling lekker verder kan dromen.  Dit betreft dan ook en vooral de lieden, zoals Kamerleden en regering, die wel de eindverantwoordelijken zijn, en die zaken behoren te voorkomen en / of te herstellen. Nu daar de eindverantwoording ligt dienen we ons daarop te richten.

Overigens openbaren zich hier ook (af en toe) uitzonderingen die ook, b.v. middels Kamervragen etc. (b.v. Rita Verdonk) zaken aan de orde hebben gesteld, die echter sterk worden en werden overschaduwd en overvleugeld, door de voornoemden, waarbij er ook signalen zijn dat dit naast voornoemde naïviteit ook kwade trouw kan zijn. Wat ook niet helpt is dat b.v. de tweede kamer, zich iedere vier jaar ingrijpend wijzigt, dit soms ook tussentijds, en de div. afsplitsingen ook niet helpen.  Hierbij ook opgemerkt dat veel van de malafide lieden, waar BAM zich op richt, zich hebben ingebed in politieke partijen, meer en in hoofdzaak de meer ietwat gesettelde middenpartijen, die daar hun invloed zullen laten gelden.

Aansluitende hierop een ander punt. Rechters worden benoemd voor het leven, en hebben vrij mandaad in beslissen en uitspraken. Zaken geëvalueerd hebbende, en ook opmerkelijk meermalen vervat in afscheidsredes van Hoogleraren recht, en ook afscheid nemende rechters,  is er (ook volgens hen) duidelijk een herkenbare degeneratie van het recht, gaande en aan de orde.

De opzet, en doelstelling, van BAM Manifest, (o.a) is om dit een halt toe te roepen, en naar verbetering toe te werken.  Belangrijk onderdeel en eerste actie dient een grondig onderzoek van zaken te zijn, door lieden die bekend zeer deskundig en algemeen bekend en geldend als onbeïnvloedbaar.

Problemen die door burgers worden ervaren;

1.  Duidelijke partijdigheid.  Hoofdzakelijk daar waar faillissementen in het spel zijn:  De rechter commissaris controleert niet, maar helpt en faciliteert zakkenvullerij van curatoren en misbruiken van recht, en die maken zich dus medeplichtig aan onbehoorlijk handelen, wat kennelijk van lieverlee een soort eigen cultuur is geworden, en degenen die daar niet aan mee doen tot kennelijke (grote) uitzonderingen behoren.

2.   In het verlengde daarvan, curatoren zijn feitelijk boven de wet geplaatst. De stelling is dat hen ruime bevoegdheden toekomt. Dit is niet gebaseerd op wetten, maar de stelling dat b.v. diefstal uit een boedel,  chanteren van een gefailleerde, bedreiging, diefstal, bedrog enz. door de vingers wordt gezien /oogluikend toegelaten,  en afgeschermd, wat veelal leidt tot de in 3 genoemde opsomming van zaken. Nadere toelichting volgt.

3.   Ook op andere gebieden stapelen bewijzen zich sterk op, o.a. (opsomming met enige overlap van genoemde zaken);                                                                   Dat rechts regels en richtlijnen voor deugdelijke rechtspraak niet in acht worden genomen.                                                                                                        Dat wetten niet of onjuist in acht worden genomen.                                                                          Dat er niet  aan waarheidsvinding (of eenzijdig en partijdig) wordt gedaan,                                               Dat  geoordeeld wordt op aannames en niet op basis van bewijzen.                 Dat rechters getuigen niet willen horen.                                                                    Dat vonnissen niet voldoen aan daaraan gestelde eisen.                                       Dat de aanbevelingen voor partijdige rechtspraak worden genegeerd.              Dat de partijdigheid er aan alle kanten afdruipt.
Dat niet naar wettelijke regels wordt gehandeld  enz.                                           Dat rechters stukken niet of slecht lezen.                                                                 Dat men in de uitspraak stelt dat (vaak ten onrechte) zaken onvoldoende zijn gesteld, of onvoldoende onderbouwd of gemotiveerd.                                                                                                Dat rechters zich er anderszins gemakkelijk vanaf maken.

4.   Wederom gesteld, in ook veel gevallen zal wél een voldoende worden gehaald of zal er een verdedigbaar vonnis zijn. Nogmaals gesteld, vooral veel zeer discutabele vonnissen hadden/hebben relatie met faillissementen, maar niet uitsluitend, dus ook buiten faillissementen zijn er discutabele zaken, wel in de hoofdzaak aangaande civiel recht.  Zeker is dat bij bepaalde, grote faillissementen, dat daar vaak meerderen bij zijn betrokken, zoals curatoren, Rechter Commissarissen, advocaten, opkopers,  enz. (dus een veelheid van personen en verstrengelde belangen)  en dat soms miljoenen verdwijnen, bestemming onbekend, en ook dat beroep op wetten en rechten in zo een geval vrijwel nooit meer slaagt, maar crediteuren met lege handen blijven staan, en dat failliete personen, of bestuurders van failliete bedrijven als voetveeg en op hondse wijze worden behandeld en bejegend.

5.  Zodoende ontstaan feitelijk criminele clubjes binnen het rechtsgebeuren, van een harde kern, waarbij anderen aan hen b.v. hand en spandiensten verrichten, derhalve medeplichtig worden, en helpen de hardere kern (en de medeplichtigen) uit de wind te houden.

6.   Zaken aan de kaak stellen blijkt zeer moeilijk.  Voornoemde netwerken blijken vrij ondoordringbaar, daar waar iemand onrecht wordt gedaan met betrokkenheid van rechters is de enige optie naar collega rechter stappen, die alle ruimte hebben om nieuw onrecht te doen, en door niets en niemand worden gecontroleerd, en het in hen gestelde vertrouwen, naar hartelust kunnen misbruiken.  Daarbij komt ook, dat de slachtoffers zowel geldelijk als moreel uit worden geschakeld. Om zaken in de publiciteit te krijgen blijkt ook nagenoeg onmogelijk. Meerdere malen zijn journalisten die al een artikel klaar hadden door de redactie teruggefloten.

7.    Maatschappelijke schade is alleen maar globaal in te schatten en lastig berekenbaar.  Veel bedrijven konden doorgestart, goederen worden door curatoren verpatst, grote bedragen verdwijnen spoorloos, actieve en creatieve mensen worden uitgeschakeld enz. dus schade is Groot en wordt geschat tussen één en twee miljard van de jaarlijkse faillissementen, maar schade werk na in opvolgende jaren, en zal daardoor wel het dubbele bedragen, reeds in een z.g. natte vinger berekening, is evident dat die schade groot is.

8.  Meerdere lieden hebben, uit frustratie, onmacht, rechtvaardigheidsgevoel of wat dan ook, feiten en eigen ervaringen op websites geplaatst, welke zaken en feiten eenieder tot zich kan nemen.  zie o.a.  www.krominrecht.nl   en  www.vjiv.nl

9.   Zonder dat de overheid zich er om bekreund, zijn er ca. 500  zelfmoorden per jaar in Nederland, gerelateerd aan voornoemde zaken, zonder dat onze overheid zich er om bekreunt. Criminelen krijgen zorg en nazorg en hulp bij terugkeer in de maatschappij.  Gefailleerden worden behandeld als paria’s, geldeloos en dakloos gemaakt, als lozers bezien en behandeld, en er wordt misbruik gemaakt van hun gene en underdog positie.  Door het afnemen van hun middelen, en hun toekomst, en misbruik makende van hun zwakke of verloren sociale status, hun slechte psychische toestand, misbruiken van hun gene en lozers gevoel, en bij hen vaak ook leidende tot zowel relatie als gezondheidsproblemen, waarbij de staat zich om iedereen bekommert behalve die groep, zijn zaken die BAM ongerechtvaardigd acht, en die verbetering behoeven.

10.   BAM stelt in het manifest, bezijdens de meest schrijnende zaken aangaande faillissementen voornoemd, meerdere zaken aan de orde waar de overheid zaken veel beter, correcter en vooral humaner af zou kunnen handelen, en ook zou moeten doen, en benoemd als speerpunten.
Hoe is dit mogelijk?  Wat zijn de problemen.

1    Rechters worden benoemd voor het leven, omdat veel vertrouwen in ze wordt gesteld. Dat vertrouwen kan onterecht zijn, en de selectie onvoldoende (naar blijkt en is gebleken).  Een benoeming voor het leven geeft ze zogezegd vrij spel.

2.   Op rechters en hun uitspraken is geen controle. Er is wel beroep mogelijk, maar niemand roept ze ter verantwoording als ze rammelende vonnissen produceren, ook niet in hoger beroep of cassatie. De gerechtshoven bestaan weer bij de gratie van slechte vonnissen van rechtbanken.  Te goede vonnissen, geeft geen of weinig Hoger Beroepen, dus geen baan voor beroepsrechters.

3.   Rechters zijn mensen, niets menselijks is ze vreemd.  We kennen termen als;  Tunnelvisie, vooringenomenheid, stigmatisatie, en ook andere menselijke zwakten.  Dergelijke termen worden veelal geuit in relatie met gerechtelijke calamiteiten. Waar rechter op veel gebieden veel kennis zullen hebben, missen ze veelal veel specialistische kennis.  Enerzijds  mogelijk noodzakelijk voor een objectieve instelling, missen ze ook vaak humaan en empathisch gevoel, en realiteitszin.

4.   Rechters kunnen daarbij evenwel ook  gewoon partijdig, en ook in min of meerdere mate gewoon corrupt zijn. Ingrediënten zijn vaak de lange relaties met curatoren, resulterend in het wegebben en verwateren van de relatie als toezichthouder, door meer gelijkwaardige en vriendschappelijke omgang. Soms ook tijdgebrek en automatisch goedkeuren van wat inmiddels vriend curator verzoekt, maar soms ook te definiëren als  voorbedachte één tweetjes die zakelijk of moreel niet door de beugel kunnen.  Wat er in het gehele netwerk circuit gebeurt tussen curatoren, bevriende advocaten, de behulpzame rechter commissarissen, en (lounge) opkopers, enz. zal naar verwachting nooit boven tafel komen, nu iedere betrokkenen alle reden heeft om het deksel strak op de put te houden.  Feit zal zijn dat verdwenen sommen geld wel ergens aan zullen landen.

5.   Rechters binnen een z.g. team kennen elkaar en beschermen elkaar. Bij een zelfde rechtbank kunnen bestuursrechters of strafrechters onwetend zijn van wat binnen b.v. het Handels en Insolventie team afspeelt, bij welk team voor BAM in hoofdzaak de excessen waarneembaar zijn.  Gegronde en gerechtvaardigde kritiek wordt veelal, c.q. doorgaans door derden als ongeloofwaardig afgedaan.

6.   Politici worden misleid, allereerst door extra inspanning van degenen waar zaken fout zitten, enerzijds om een tegengestelde schijn te wekken, anderzijds door zaken binnen de groep te houden met het deksel op de put.

7.   Politici laten zich ook misleiden, en ze ontkennen en miskennen zaken ondanks het feit dat dit ze veelvuldig wordt aangereikt, en ze ook middels een reeks van websites, kennis van zaken kunnen nemen. Mogelijk, of zelfs veelal zullen ze daar niet direct een eigen objectief oordeel van kunnen vormen, maar wel onderzoeken gelasten, en juist daar schieten ze schromelijk te kort.

8.   Politici onderkennen daarbij niet het grote belang voor de maatschappij.  Allereerst is recht en rechtszekerheid een peiler van de maatschappij, en dient de kwaliteit van wetten, recht en rechtszekerheid, constant te worden bewaakt en waar nodig bijgesteld.  Evenwel, ook miskent men de grote economische schade die op allerlei manieren en allerlei fronten ontstaat, en gaat hun aandacht meer uit naar populistische zaken, (zorg, migranten)  waar wél de menselijke maat telt, terwijl dezelfde staat weer ongenadig en keihard zich opstelt tegen diverse underdog groepen, waartoe ook de slachtoffers van genoemde zaken behoren.

9.  BAM Manifest heeft concrete zaken gesteld aangaande misstanden bij faillissementen, maar hecht ook grote waarde aan de andere, in het manifest (en de nadere toelichting) gestelde zaken, inhoudende dat het handelen van de overheid op alle gebieden waar nodig, gaat worden bijgesteld en opgekuist.

10.  We concluderen dat, om diverse redenen, er de laatste tijd een aanzwellende aandacht was, en nog steeds is, onder de noemer integriteit. Die speelt zich af o.a. in de media, en richt zich (vooral) op bestuurders van zowel hogere als lagere overheden. De definitie van integriteit is variërend en niet concreet, maar BAM vertaalt het vrij als dat een integer mens aan een hoge standaard van goedheid en oprechtheid dient te voldoen, zijnde zo ongeveer de volmaakte mens. BAM hecht ook zeer aan goede (dus integere) mensen, wil die ook zeer wel koesteren, er kunnen er nooit te veel van zijn.

11.  Evenwel,  BAM ervaart dienaangaande ook een hypeachtige paranoia, en concludeert dat die discussie ook deels is ontspoord, en men anderen (niet altijd te goeder trouw) de maat tracht te nemen, op basis van niet integer zijn, en (soms ook vermeende) zaken en incidenten uitvergroot, groter maakt dan ze zijn, en dat men onder het mom van niet integer zijn, soms probeert lieden (o.a. politiek andersdenkenden of tegenstanders) schade toe te brengen. Daarbij blijkt het dat men het zo druk heeft met het elkaar controleren, vaak met dubbele moraal, dat men blind is voor de zaken waarvan men op voorhand meent dat die wel in orde zijn.  Zo blijft de integriteit van de malafide en malverserende groep overheidsdienaren, instanties en instituties, buiten het zicht.

12.   Rechters ontspringen volledig die z.g. integriteits dans en toets. Controle op hen als persoon en een objectieve kritische toets van vonnissen vindt niet plaats. Elkaar de maat nemen (zoals in politieke kringen) vindt binnen hun gelederen niet plaats, en naar de buitenwereld toe tonen ze immer hun serieuze (dus integere) gezicht.

13.  Er bestaan (een veelheid aan) klachtenregelingen waarbij de klachten door eigen commissies standaard worden afgewezen en klagen over een uitspraak, kan niet en mag niet, en alles in de setting van de eigen vleeskeurende slager.

14.   Curatoren zijn standaard (ook) advocaat. Uitgebreide onderlinge netwerken tussen hun (vermeend) toezichthoudende R.C. met curatoren die weer veelvuldig ook contact hebben met andere advocaten maakt naar de buitenwereld toe, vrij ondoordringbare netwerken. Daarbij is bedacht en wordt bij klachten etc. gesteld dat curatoren en ook advocaten, ruime bevoegdheden toekomt.  Onder dit mom worden dan (standaard) klachten bij de door hen zelf ingestelde tuchtraad afgewezen. Daarbij blijft het vaag hoe ruim die bevoegdheden zijn. Waar en hoe zijn die begrensd.  Wie heeft die bevoegdheden ingesteld, op welke wetten zijn die gebaseerd.  Mag men zaken doen wat de wet verbiedt (b.v. stelen, chanteren, misleiden, zaken die we gewoon zien gebeuren) en zo niet, tot wie kan men zich wenden? . Vooralsnog lijkt dit niemand te zijn.

15.   Duidelijk moge zijn dat in die context zaken ook ten zeerste fout zitten en men naar buiten toe voorwend,  integer te zijn, en voorwend dat ze serieus hun taken vervullen,  en daarbij ook dat dit voorwenden groepsbreed gebeurt en in feite ook zeer succesvol blijkt te zijn. Daarbij schijnt er een gestelde en uitgegeven interne richtlijn te zijn, van de hand van Hirsch Ballin, tijdens zijn minister periode rondgezonden,  die feitelijk de curatoren boven de wet plaatst, en er op gericht is, om zowel O.M. als gerechtelijke macht  te instrueren  om curatoren bij wandaden niet te vervolgen en aangebrachte zaken (ook aangiftes) direct te seponeren.  Die richtlijn blijkt nog steeds te worden gevolgd.

Hiermee wel zo ongeveer aangegeven, hoe zaken zijn ontstaan, wat er gaande is enz. waartegen BAM zich richt.
Actieplan van BAM  Manifest. c.q.  “Plan van Aanpak”.

1.   Bekendheid geven aan het manifest, waar mogelijk, en zo breed mogelijk.  Verwacht wordt dat dit vooral diegenen aan zal spreken die vanuit de eigen ervaring zaken zullen herkennen, maar ook verwanten enz. die van nabij bij zaken waren betrokken.

2.   Fondsen werving zo veel en zo breed mogelijk, sponsors, donateurs, vrijwillige giften. Mensen / medewerkers vinden die dit actief ter hand nemen. Gelden direct aanwenden voor gestelde doelen. Daarbij volle openheid, financiële verantwoording op de site geplaatst houden.  Alleen als dit voldoende wil slagen, zal dit mogelijkheden geven voor voldoende actie.

3.   Vrijwilligers en medewerkers zoeken, die actief aan de slag gaan om  de doelen, in de ruimste zin van het woord, te bereiken (met behulp van geworven fondsen).  Pro actief mensen benaderen die met malafiden van doen hebben of hebben gehad.  Hun gene overwinnen en zich laten horen en gelden.

4.   Werving van leden van de vereniging, met ledenadministratie, en ledencontact b.v. door maandelijks bulletin. Verzoek tot ledenbijdrage, of steun anderszins, b.v. hulp bij acties.  Moet (als meest gewenst scenario), uitgroeien  tot  een belangenvereniging, enigermate vergelijkbaar met b.v. ANWB, of b.v. de “vereniging voor wetsovertreders”  maar gericht naar de politiek en met een politieke inslag, maar ook publieke bewustwording.

5.   Aansturen op onderzoek, meerdere mogelijkheden daarvoor.  Opties bezien en overwegen.  Zaken zullen pas geloofwaardig zijn, als nader onderzoek de gestelde feiten bevestigd.  Objectieve en betrouwbare rapporten zullen essentieel zijn, om probleem en feiten ontkenning te doorbreken.

6.   Actieve lobbying bij tweede Kamerleden en politieke partijen.  Goede opzet en plan maken, proberen persoonlijke banden op te bouwen enz. (afhankelijk van mogelijkheden en middelen).  BAM onderkent (en benadrukt nogmaals) dat daar de uiteindelijke resultaten moeten worden geboekt.

7.  Daarbij geld de navolgende overweging:  Geen partij zal zich willen vereenzelvigen met de voornoemde z.g. foutmeldingen, en malafide praktijken, als er duidelijke rapporten, feiten, casussen, en zaken zijn, die objectief beoordeelbaar zijn, en daarbij zodanig duidelijk zijn dat ontkennen niet meer mogelijk is, en als het eerste schaap over de dam is zal de rest van de kudde volgen. Tevens, alleen daar kan een eindresultaat worden geboekt.

8.   Actiemogelijkheden zoals momenteel bezien; Vooraf aan verkiezingen als mogelijkheid  b.v.  verkiezingsbijeenkomsten bijwonen, kritische vragen stellen.

9.   Nette acties  b.v. persconferenties of spandoeken langs de weg e.d. om aandacht van media te verkrijgen, om zaken bij het publiek en de politiek tussen de oren te krijgen. De media’s zullen onontbeerlijk zijn.  Hun aandacht moet (goedschiks of kwaadschiks) worden verkregen, zo nodig gekocht.

10 .  Ten behoeven van het doel ook de mogelijkheid open houden om de middelen iets bij te stellen, zonodig tot licht burgerlijk ongehoorzaam.

11.   Optimale en volledige uitbuiting van alle beschikbare en voor het doel geschikte sociale media, dus website,  E-mail,  blogs,  wekelijkse of maandelijkse informatie pagina, naar leden, en andere werkzame mogelijkheden en middelen.

12.   Andere zaken, middelen, ideeën, wat dies meer zij, die effectief kunnen zijn.

13.   Leden vragen of ze het lid zijn van de vereniging ook willen zien als  lidmaatschap van een nieuwe politieke partij, en die steunen als er een volgende verkiezing aanstaande is.  Dit is een optie die primair, en op dit moment niet direct na wordt gestreefd, maar wel aan de orde kan komen, en dan voldoende voorbereid, en ook aangaande het slagen, kanshebbend dient te zijn.

14.  Vooralsnog,  o.a. doorgeven aan de leden welke politieke partij de meeste steun aan actie tot verandering toezegt, of ook tot handelen en initiatieven daartoe komt in het kader van stem of steun overweging. Geldend dient te zijn,  “De vijand van mijn vijand is mijn vriend”  en ook “Het doel is dermate belangrijk, dat het ook minder orthodoxe middelen heiligt.

Bijlage  1 ;   BAM MANIFEST.

Bijlage  2;    Aanvullende onderbouwing.

Recta nos malum