0.4 Samentvatting

Wat wij ultiem  betogen en stellen is dat iemand die zijn recht zoekt, dit niet verkrijgt. Algemeen wordt gedacht en verondersteld dat zaken in Nederland op orde zijn, en dat Nederland zich als rechtsstaat onderscheidt in goede zin. Nu het vertrouwen daarin redelijk groot is, is misbruik maken van dit vertrouwen (in voorkomende gevallen) ook gemakkelijk en vrij risicoloos. Onze ervaringen daarbij (in ruime mate verder uitgewerkt en beschreven);  Zaken (in onze ervaring en waar het over gaat, scharnieren zich rond de kleinere en middelgrote faillissementen. Ervaringen gebaseerd, deels op eigen ervaringen, deels op waarnemingen ;  

1   Curatoren ritselen en stelen daaraan hun zakken vol.  Ze camoufleren dit door bestaande en vermeende faillissementsfraude van gefailleerden aan te dikken en daarop de aandacht te richten en die aandacht afleidt van de eigen zakkenvullerij.  

2    Rechter commissarissen houden geen toezicht maar werken mee en faciliteren (en stimuleren) zaken en de schijn is aanwezig dat ze meedelen in de buit.

 1.   Uitspraken van rechters in aan faillissementen gerelateerde zaken zijn opvallend veel in het nadeel van gefailleerden en veelal gebaseerd op onbewezen aannames en veronderstellingen.  Gefailleerden zien ze als “losers” en voetveeg.
 2.   Handjeklap wordt gemaakt met betrokken advocaten ten nadele van de gefailleerde. In ons geval een curator, zijn R.C. (rechter) dus toezichthouder, en een advocaat van een tegenpartij in een lopend proces.
 3.   Eigen ervaring, een proces verbaal is vervalst door een rechter, ten nadele van ons, en ten voordele van een tegenpartij in een proces.  Of  valsheid in geschrifte algemeen voorkomt, weten we niet, maar dat het voorkomt hebben we dus ervaren, en rechters menen dat dit straffeloos kan, wat tot nu toe juist is gebleken.
 4.   Collega rechters nemen corrupte collega’s in bescherming en houden die uit de wind. Dit tot in alle instanties. Netwerken blijken sterk te zijn.
 5.   Alle pogingen om die zaken in rechte beoordeeld te krijgen worden gesaboteerd en getraineerd. Getuigen en / of nader onderzoek worden geweigerd.
 6.   Zaken kregen en krijgen geen objectieve aandacht en beoordeling, vonnissen rammelen aan alle kanten. In volgende instanties confirmeert men zich aan voorgaande uitspraken die opzichtig dubieus zijn. Men blijkt de rijen sluiten.
 7.   Toezicht op, en handhaving van richtlijnen en z.g. aanbevelingen voor objectieve en onpartijdige rechtspraak bestaat niet of werkt niet, regels worden aan de laars gelapt.
 8.  Aangeklaagde curatoren worden standaard vrijgesproken, doorgaans door rechters die ook (soms de eigen) rechter commissaris zijn in faillissementen. Dit onder het mom, dat hen ruime bevoegdheden toekomt, waarbij men suggereert dat ze onwettig mogen handelen (leugen, bedrog etc.).  Die ruime bevoegdheden zijn toegeëigend maar niet door wetgeving gesteund.
 9.  Advocaten behoren zich aan hun reglement te houden waarin staat dat ze primair waarheidsgetrouw behoren te zijn. Hun tuchtraad handhaaft dit geenszins. Ze stellen dat (ook) een advocaat ruime bevoegdheden toekomt, zonder wettige basis, of zonder daar begrenzing aan te definiëren. Klachten dienaangaande worden standaard en integraal afgewezen. Het z.g. Moszkowicz proces was alleen bedoeld om zich publiekelijk als streng en rechtvaardig te manifesteren,  en daarbij gelijktijdig een arrogante collega, die hun jaloezie had opgewekt, de mond te snoeren.
 10.   De uitspraken, primair vanuit Alkmaar, waren voor ons niet te duiden, waarbij de indruk van partijdigheid steeds groter werd.  Die partijdigheid werd (in ieder geval voor ons)  bevestigd in het vonnis van Gisolf (wordt verder uitvoerig beschreven) welk vonnis iedere twijfel wegnam.
 11.   Vervolgens wilde men onze advocaat, middels de orde, uit zijn ambt gezet trachten te krijgen, nu die te aanhoudend voor ons en andere klanten bleef vechten om recht te verkrijgen. Wordt nog vervolgd.

Dit zijn dus de zaken die u vervolgens nog uitvoerig tegen zal gaan komen, vervat in enkele pagina’s.  

Recta nos malum